خدمات طراحی در قالب طرح های EPC

 1. ارائه طرح تفضیلی مقاوم سازی با نرم افزار تخصصی پل
 2. ارائه طرح تفضیلی مقاوم سازی با نرم افزار تخصصی ساختمان و ابنیه
 3. ارائه طرح تفضیلی مقاوم سازی با نرم افزار تخصصی تونل ها و سازه های زیرزمینی
 4. ارائه طرح تفضیلی مقاوم سازی با نرم افزار تخصصی سازه های بنایی
 5. محاسبه عمر مفید باقیمانده و عمر مفید پس از پایاسازی با نرم افزار تخصصی براساس ACI 365
 6. ارزیابی میزان نفوذپذیری قبل و بعد از آب بندی و ارائه گزارش تفصیلی
 7. ارائه طرح ترمیم و حفاظت ابنیه تاریخی
 8. طراحی تفصیلی شات کریت تر و خشک و الیافی
 9. طراحی تفصیلی تزریق شیمیایی و پایه سیمانی
 10. طراحی تفصیلی پوشش تونل با نرم افزارهای تخصصی در شرایط مختلف
 11. طراحی تفصیلی پوشش گالری با نرم افزارهای تخصصی تحت بار ریزش کوه و سقوط سنگ
 12. ارائه طرح اختلاط بهینه انواع بتن توانمند
 13. انجام خدمات پایش سلامت و ارائه گزارش رفتارنگاری و رفتارسنجی
 14. ارائه گزارش مهندسی ارزش در زمینه های تخصصی فوق