پروژه های ویژه


پل قافلانکوه، پل قوسی سنگی بنایی با بلندترین دهانه ۴۰ متر در مسیر راه آهن تهران-تبریز در ۵ کیلومتری شهر میانه واقع شده است و دارای قوس در پلان با قدمتی بالغ بر ۸۰ سال می باشد که به وسیله فناوری تسلیح زیرسطحی هلی بار مقاومسازی شده است.

گالری راه حمیل - ایلام حفاظتی در برابر ریزش کوه و سقوط سنگ می باشد که در حین بهره برداری با فناوری قاب درجا گالری با سیستم کامپوزیت، 3D پنل و فولاد اجرا شده است.

سدی تاریخی با ارتفاع حدود ۲۷ متر با مصالح بنایی در مسیر مشهد-طرقبه قراردارد و دارای قدمتی بالغ بر ۴۵۰ سال می باشد که با فناوری تسلیح زیرسطحی با هلی بار و تزریق قاب بندی و تحکیمی با دوغاب پایه آهکی ویژه و پوشش سطحی حفاظتی نامرئی آب بندی شده است.

واقع در مجموعه ی آسیاب های آبی تاریخی شرق شوشتر با قدمتی بالغ بر ۲۰۰۰ سال و با مقطعی حدود ۴ در ۷ متر که پس از ریزش در مقاطع متعدد، با فناوری قالب درجا تونل با 3Dپنل و تزریق با مواد منبسط شونده و سبک بهسازی شده است.

بیش از ۱۰۰۰ پل از انواع مختلف دال بتنی، قوسی-سنگی، قوسی-بتنی و... با دهانه های با ابعاد متفاوت بوده که در قالب طرح افزایش بار مسیر با فناوری های تسلیح سطحی با تسمه فلزی، قالب درجای قوسی با 3Dپنل و استفاده از مواد بازدارنده خوردگی MCI پایاسازی و مقاومسازی شده است.

تونلی به طول ‍یک کیلومتر، به عنوان راه جایگزین بوده که پوشش آن با فناوری اجرای سریع با قالب درجا با 3Dپنل و بتن پاشیده الیافی (با الیاف سازه ای) و با استفاده از ربات بتن پاش اجرا شده است.

درباره ما


ماموریت

ارا‌ئه خدمات طراحی، تأمین مواد و مصالح و ساخت در حوزه:

۱) فناوری های پیشرفته آب بندی، مقاوم سازی و ترمیم سازه ها

۲) فناوری های نوین بتن های توانمند و افزودنی ها و مواد مضاف بتن

۳) فناوری های دوام و بازدارنده خوردگی بتن مسلح

۴) فناوری های پیشرفته پل و تونل